Unverified Commit 3ed74412 authored by Rien's avatar Rien
Browse files

Verslag werkgroep februari

parent ef8ee4b4
# Werkgroep februari
Aanwezig: Robbe, Jasper, Arne, Rien
Verslag: Rien
## Open trekken bestuur
### Bestuursfuncties
Leden willen meer betrokken zijn met het Zeusbestuur en als we bestuur willen
we dit aanmoedigen en stimuleren. (Bijvoorbeed: Yasmine is heel actief en
willen we graag promotie en zo laten fixen).
We gaan geen extra bestuursleden maken, maar sommige Zeusleden krijgen wel het
vertrouwen om dingen te doen in naam van Zeus. Bijvoorbeeld: Yasmine heeft nu
moderator toegang op facebook en heeft het vertrouwen om promo te regelen in
naam van Zeus.
### Open vergaderingen
Op aanvraag van enkele leden willen we regelmatig open vergaderingen inlassen
waar Zeusleden aan deel kunnen nemen en zelf onderwerpen kunnen aanbrengen.
Dit komt er bijkomend aan de gesloten vergaderingen (waarvan de verslagen nog
steeds online komen).
## Erenleden / Sponserende leden
- Op een volgende (leden) vergadering willen we eens regelen voor eens en
altijd.
## Bestuur 2019 - 2020
Er zijn meer mensen die zin hebben om in het volgend bestuur te zitten, dan dat
er mensen zijn die vertrekken (Wout & Rien). Maar we willen geen enthousiaste
leden ontmoedingen.
Oplossing: we houden het bestuur nog altijd klein, maar we moedigen de leden
aan om closer te werken. Bijvoorbeeld: een junior-sysadmin die sysadmin dingen
doet, maar niet op de gesloten bestuursvergaderingen aanwezig is.
## Nabespreking HTTPizza
- Supergoed event, maar helaas een lage opkomst (~25 man),
- Reden: eerste HTTPizza was met een dubbele groep
webdevevelopment-studenten.
- Ideetje voor volgend even: full stack pizza
- elk team doet zijn eigen laag (TCP, IP, application, ...)
## HashCode
- komt in orde
## Capure the Friday
- Nu 4 challenges, we verwachten er 6 (mensen maken de challenges)
- Flagplatform?
## Notion
- We willen dit gebruiken voor events, want dit heeft een goed overzicht met
checklists, calenders, notities, ...
## zeusbot9000
- Mattermore bot die berichten van niet-bestuursleden in het
~zeus-announcements kanaal op Mattermost verwijderd.
- Werkt, op enkele details na.
## VPW bus
- Arne fixt de dingen
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment