Commit aaf91bec authored by abeforgit's avatar abeforgit
Browse files

Update verslagen/18-19/2019-03-11.md

parent e825d3ca
......@@ -5,13 +5,18 @@
**Locatie:** Kelder 3
**Aanwezigen:**
**Aanwezig bestuur:**
- Wout Schellaert (PR)
- Jasper Devreker (sysadmin)
- Timo De Waele (finance)
- Robbe Van Herck (Voorzitter)
- Arne Bertrand (Project)
- Rien Maertens (Vice)
**Aanwezige leden:**
- Jan-Pieter Baert
- Kenneth Van Den Driessche
- Yasmine Bogaert
Verslag door Arne Bertrand
......@@ -56,8 +61,7 @@ Verslag door Arne Bertrand
- ja, jasper gaat eens kijken
- dickens is gemigreerd
- cammie config interface is niet meer publiek
- er is een backup gemaakt van derp wegens vreemde ideeen over samenvattingen vanuit de ugent
- ping Wout hierover TODO
- er is een backup gemaakt van derp wegens vreemde ideeën over samenvattingen vanuit de ugent
### Projecten
......@@ -75,7 +79,7 @@ Verslag door Arne Bertrand
- We willen een kleine inhouse competitie houden met een minimale werkende build
- Ilion still ilioning
- CLI is onderweg
- intel sponsoring is niet echt een ding dit jaar,
- Intel sponsoring is niet echt een ding dit jaar,
is niet echt overdraagbaar naar eventueel volgende besturen, hangt vast aan persoon. Enkel kennis en contactadressen kunnen worden overgedragen.
- 12UL
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment