Commit 2e5dba91 authored by pcassima's avatar pcassima
Browse files

Added verslag bestuursvergadering X

parent f9f1598a
# Bestuursvergadering X feb. 08, 2021
## Aanwezigen
### Bestuur
- Flynn
- Francis.
- Pcassima
- Sammy
- Hons
- Foxie Boi awoo
### Leden
- Jan-Pieter
- Silvius
- Felixianoniem -> is weggegaan nadat gevraagd werd zich te identificeren
- Felixiaan *(niet anoniem)*
- Midgard
## Financiën
### Financieel verslag
Is bijna af; moet nog aangevuld worden met dingen voor volgend jaar; zoals de activiteiten en uitgaven...
### PTA
Via git of via centrale server?
Via git is gemakkelijk met merge-request om bij te houden welke betalingen reeds gebeurd zijn etc.
### PayPal
Eens controleren of ik (pcassima) eraan kan, om de Hetzner facturen te betalen.
### Hydra-subsidies
Alles is er doorgeraakt; ondanks vele hindernissen.
## Sysadmin
### Hetzner Server
*Wat willen we hiermee, momenteel Computercraftserver maar wordt niet meer actief gespeeld.*
Andere suggesties:
- Factorio
Eens vragen in het "gaming" mattermost kanaal wat er interessant is, en wat er gebruikt zal worden.
Van zodra het gebruikt wordt, zijn de kosten verantwoord.
### Services herbert
*Enkele cruciale services zijn down (tap, tab, haldis, ...). Vulnerability in setup die gefixed moet worden voor deze weer online kunnen komen.*
-> https://sad.zeus.gent/
### GSR
Zijn die al buiten *geyeet*?
-> Sammy ging daar vandaag aan beginnen.
### TODO:
Een beter server-overzicht maken
## Projecten
euhh ja, ja...
> zijn er projecten?
> -> ja...
Geen concrete updates.
### MOZAIC
Er is morgen een vergadering.
## Evenementen
Is moeilijk; alles blijft dicht tot minstens week 6 (15-21 maart)
Lijst met mogelijke events: https://codimd.zeus.gent/E38jyL0tTbqLL6THauBIeA#
### Lightning talks
We moeten nu al beginnen met eens rond te vragen wie een talk zou willen geven, via Mattermost & email.
Website -> "soon tm" als een semi placeholder.
Kijken hoe we het gaan doen; bv FOSDEM. Belangrijk dat het werkt met doorgeven...
Jasper Van der Jeugt organiseert iets gelijkaardig voor ZuriHac; eens vragen hoe hij het doet.
### HashCode
25 Februari
Je moet je ingeschrijven voor 24 Februari; normaal hebben we ons geregistreerd als hub (**Ghent University Hub**). -> Ledenmail sturen!!!
Francis. wil dit wel opvolgen.
Via de Zeus discord. Eventueel een screen-share, om het gevoel te geven dat we allemaal naar hetzelfde aan het kijken zijn.
### Wekelijkse Zeus-avond
Momenteel op zaterdag vastgezet. We moeten mensen hieraan herinneren, anders vergeten ze dat. Het zou, zeker in het begin, niet georganiseerd doorgaan, gewoon kijken wat mensen willen doen etc.
We kunnen een themed kelderavond doen, ipv. een event.
### Job-avonden
Kijken hoe en wat we kunnen doen.
### Game-jam
Een datum vinden als er interesse is en een game-jam vinden om aan mee te doen.
game-jam en lightning-talks zijn sowieso pas voor later in het semester.
### DnD-avond
Is redelijk weinig voorbereiding; zeker voor de spelers. Moet wel genoeg op voorhand gepland/gecomuniceerd worden anders wordt het weer vergeten.
-> Zaterdag 6 maart (onder voorbehoud)
### Movie-night
Hoe doen we het voor te synchroniseren; syncplay is een goede optie. Wat met copyright etc...
*Torrent de film; om synchroon te kijken en neem dan een Netflix-abonnement (uit morele overwegingen)*
Als wij zeggen dat we doen en dat je de file moet hebben; dan hebben wij onze handen clean...
Communiceren via de website & Facebook.
Film kiezen via Mattermost (vrije pol), *Met Schultenbräu?*
Eventueel combineren met bv cocktails maken of popcorn maken.
*Losse maïskorrels opsturen, met veel verpakkingsmateriaal*
Hannes wil hierbij helpen
-> Donderdag 18 februari
### IHNGTWHSIPB codenight
Wat doen we hiermee?
Werkt vrij moeilijk; kunnen we eventueel eens doen tijdens een Zeus-avond.
-> Zaterdag 13 februari (eerste Zeus-avond)
## Algemeen
### Jaarverslag
"Is in the works"; het meeste is gedaan, er moet enkel nog overal nog een motivatie/beschrijving bijkomen.
## Volgende vergadering
Morgen?
-> Dinsdag 23 Februari 19u30
## Varia
> We zouden niet willen dat jullie denken dat het hier met te veel vrije wil is... *- flynn*
> Ik moest mijn zus nog wegdoen *- Hons*
> Er is een vulnerability in de setup van herbert, die gefixed moet worden voordat die terug online gaan... Ik moet dat nog doen *- Francis.*
> (over syncplay) Dat gaat overal werken zonder problemen... *plays melodica* *- Midgard*
- We hebben al zoveel online les gehad dat de term "teams" niet meer slaat op het werken in groepsverband maar op het video-conferentie platform van Microsoft.
- Midgard wil "Frozen" & "Frozen II" voor de movie-night, Jan-Pieter "cars" en Foxie boi "Treasure planet"
- Het topic van de movie-night brengt iedereen zijn *beste* pirating tips naar boven...
- Netflix via Jitsi heeft **GEEN** frames...
- "1984 the movie" aka buitenwandelen na middernacht en zien wat er gebeurt.
- Jitsi was even weg; iedereen dacht dat het aan zijn eigen sessie lag, maar het was het systeem.
- Meer melodica als variapuntje voor Midgard
- Er ligt hier echt veel sneeuw, echt een nice pak sneeuw -> Flynn
- Er lag zo'n pak sneeuw, lik 5 cm op Jan-Pieter zijn auto.
- Hannes zijn auto piepte: "ge zijt aan 't slippen, ge zijt aan 't slippen!"
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment