Commit 5490c93f authored by Sammy Delanghe's avatar Sammy Delanghe
Browse files

Merge branch 'verslag-vriendenronde-ix' into 'master'

Added verslag vriendenronde ix

See merge request bestuur/drive!42
parents 11640d21 3f8f3603
# Zeus Vriendenronde IX; dec 14, 2020
## Aanwezigen
### Bestuur
- Flynn
- Redfast
- Bobby
- pcassima
- mel
### Leden
- Jan-Pieter
- Het Felixiaan
- Niko
- Arthur (silvius)
- Midgard
- Robbe
## Goedkeuring vorig verslag
Blijkbaar moet dit niet -> skip...
## Financiën
### Hydra subsidies
zeer *last-minute*... Misschien gaat een ding niet door (de factuur komt na de levering).
734.19 EUR uitgegeven, zou normaal oke moeten zijn.
499.17 EUR moet nog gefactureerd worden (en wordt hopelijk nog goedgekeurd).
Alles wat over het subsidiebudget is, wordt betaal vanuit Zeus (flynn heeft voorgeschoten).
concreet:
- Stylo's (*een shit-ton*)
- Affiches
- Nice boekjes
### Verandering bank?
We gingen wachten op de brief van Argenta, maar we hebben nog geen brief gekregen... -> volgende vergadering...
Flynn gaat eens mailen naar de service-desk, om te vragen of er post op de campus toe gekomen is.
### Frigo
Is besteld, betaald, geleverd en geplaatst :D
Deur staat nog aan de verkeerde kant van de frigo; moet nog verwisseld worden. Moeten we doen voordat we hem vullen etc...
Steuntje voorzien voor de mandjes; want anders staan ze op de frigo deur.
## Sys-Admin
### Massacantus
De servers staan op, de resource limits zijn ingesteld en werken.
Maar de massacantus-mensen antwoorden niet echt...
### GSR
Ze zijn bijna buitengeflikkerd...
### SKO
Gandalf en factuur van de SKO worden gemerged met Gandalf van ZeusWPI en factuur van 12-urenloop. Beide forks mergen, zodat development gemakkelijker wordt; wss onder Zeus.
### King
King begint een oude server te worden (certbot werkt niet meer etc); dus die moet eens geüpgraded worden, alle zaken moet dus een verplaatst worden naar een andere server.
Het FK contacteren om eens dingen in docker te steken...
## Projecten
### Hydra
De webscrapers van hydra falen constant (en het bestuur krijgt daar constant emails van).
De resto's zouden gefixed moeten zijn; maar de website van urgentfm crasht soms eens; waardoor de scrapers soms niet meer werken.
https://hydra.ugent.be/api/2.0/urgentfm/ Hier kunnen we zien wat de laatste scrape is.
### G2
de login is gefixed; je kan nog niet veel doen, maar je naam staat er toch al...
De search werkt semi, voor issues, nog niet voor projecten, ook niet voor tags.
### 12-urenloop
Valt niet veel over te zeggen.
Gaat het nog door? Er is nog niets geweten? De organisatie zelf, wil het graag laten doorgaan, maar ze weten het zelf nog niet...
We gaan het kortaf aan de organisatie vragen, wat wij weten.
Voor ons is het ook zeer moeilijk om met een afgewerkt product op de proppen te komen, aangezien we niet in de kelder mogen (of zelfs gewoon niet samenkomen).
We moeten ook een beetje voorzichtig zijn, aangezien we net super veel (duur) materiaal hebben aangekocht. 12ul-mensen zijn geen IT-ers en weten dus ook niet super goed hoe dingen werken en het werkt dat er in kruipt om dingen werkend te krijgen.
Ook met de verwoording; want enerzijds worden we semi in een ambetante positie gepushed, door de situatie. Maar anderzijds blijft het ook onze keuze om er niet aan te werken (ondanks dat het een vrij duidelijke keuze is).
-> manueel tel-systeem als alternatief (tegen de zin van zo goed als iedereen, maja)
Als we het nieuwe systeem willen afwerken moeten we zorgen dat de hardware tot bij de mensen thuis geraken, zodat ze er aan kunnen werken...
De kans is groot dat het 12-urenloop team het ook zal begrijpen dat we niet op dezelfde manier aan het systeem kunnen werken, als in "normale" tijden. En dat we dus ook geen product kunnen afleveren met hetzelfde vertrouwen.
We kunnen "developer-paketten" opstellen, om op te sturen naar mensen die er aan willen werken. Op deze manier hebben geïntereseerde mensen, alles liggen wat ze nodig hebben om één tel-station op te zetten, en zo verder te werken.
Eens bespreken met het 12-urenloop team, wat we moeten doen met kapotte dingen? -> Bryan eens een heads-up geven.
### Mozaic
> Robbe moet *shit* doen, maar hij doet het niet, da's het probleem - felixiaan
Het zou bijna klaar zijn om continue matches te doen, en het zou cool zijn om dat op te zetten, zodat we continue matches kunnen doen.
Er wort een server voorzien op de Zeus infrastructuur.
### Planetwards
projectgewijs staat dat op
## Events
### Evaluatie vorige events
#### DnD avond
Iedereen vondt het super leuk (zowel de DMs als de spelers). Van de meeste sessies is er een soort van recap/logboek.
Als we het in real-life kunnen doen, zou het zeker een event zijn dat we jaarlijks kunnen herhalen.
Naast DnD zijn er ook andere RPGs gespeeld.
Het was ook een van de meest populaire events dit semester. Het is ook goed als een soort van kennismakinsevent voor zeus
#### Planetwars codenight
Er zijn heel wat mensen gepaseerd doorheen de namiddag en avond.
Alles is rustig en goed verlopen. Het enigste nadeel is/was dat je telkens handmatig een spel/match moet starten...
Dit zou moeten opgelost worden in de rewrite.
Het zou zeker ok zijn om het event nog eens te doen, zonder veel extra werk aan het platform.
Er is op GitLab een agregator te vinden, om je bot op te lijsten.
https://git.zeus.gent/ZeusWPI/mozaipc
#### P&J codenight
Afgesproken om 18u; mensen hebben pannekoeken gebakken (dat was de bedoeling). Het was gezellig en sfeervol.
De grootste limitatie van online meetings; je kan niet even prive praten met enkele mensen. Je kan dat forceren met breakout rooms, op deze manier kom je, eventueel, ook in contact met andere mensen.
Er zijn ook prijzen uitgedeeld:
- silvius
- midgard
- swamp
- stro
- robbe
- rien
- maarten
Willen we kijken voor breakout rooms in discord? Miscchien, binnenkort ook mogelijk via MS Teams.
### activiteiten volgend semester
Nog eens een codenight plannen voor planetwars, zodat mensen kunnen afspreken om samen een match te starten etc...
UGent start zo goed als zeker in code rood, wat het even kut maakt voor evenementen en activiteiten te organiseren >:( (we rekenen er semi op dat we de rest van het semester geen fysieke activiteiten gaan mogen doen, misschien nog buiten, hopelijk).
wss dus enkel online activiteiten...
Normaal plannen we onze evenementen genoeg op voorhand (dat is toch onze bedoeling).
We kunnen kijken voor "niet-Zeus" evenementen die dan extra interesant zijn voor ons (bestuur) en leden. Zodat het eens iets anders is dan de taken en de practica. Op deze manier kunnen we ook de monotoniciteit van de lockdown doorbreken.
Normaal zijn codenight een balans tussen sociaal en coding, maar nu weegt de balans eerder naar het sociale aspect, omdat de mensen dit meer nodig hebben.
Bv een planetwars codeweek met een toernooi waar op het einde een (symbolische) winnaar aangeduid wordt.
Creatief zijn met prijzen categoriëen ipc random winnaars; bv gekste algoritme, vreemdste taal etc - felixiaan
Maar ook bv: meeste schepen uitgestuurd, snelste nederlaag etc.
Anyway; we willen alle soorten mensen aantrekken en niet enkel "pro-programmers" en iedereen een gevoel van accomplisment te geven.
Een aparte categorie, voor 1st bach?
### Concreet hoe gaan we dingen doen voor volgen semester?
Last-minute dingen; kijken wie er motivatie heeft voor wat. Of echt dingen concreet op voorhand plannen?
Eerst kijken wat er interessant lijkt, en dan kijken wie er gemotiveerd is en dan pas dingen plannen, maar nog altijd voorzichtig te zijn.
We kijken voor evenementen, maar als iemand de motivatie verliest kijken we als iemand anders het wil overnemen en anders is het ok dat het niet doorgaat.
brainstormen over wat we kunnen doen, maar niet super concreet of met verplichtingen; eventueel deze of volgende week. -> dec 22, 2020 19u (vrij mee te volgen)
Codenights starten met een soort van introductie momentje. Zodat mensen de "larger picture" zien. En ook meer het "alles is cool & awesome" gevoel te delen en te verspreiden. Zodat de mensen ook het gevoel krijgen of hebben dat er dingen aan het gebeuren zijn. - felixiaan
## update vanuit het WVK
Vorige AV is er een nieuwe vereniging goedgekeurd (chimes).
Jaarverslag moet opgesteld en ingediend worden (feb 9, 2020).
## gedragscode
t.b.d.
## statuten
> we gaan dat los nu niet doen - flynn
Onze statuten zijn kinda out-dated en we werken er zo een beetje rond... We zouden ze dus ook wat herwerken naar wat we nu doen en wat onze visie.
Het belangrijkste is "een (actief) lid" te definiëren.
-> volgend semester
## Zauth *[ \*z ɑu t ]*
Flynn dacht dat rien dit had gemaakt als nieuw authenticatie systeem voor zeus. Maar rien was dat beginnen schrijven (voor zichzelf) en zeus ging dat gebruiken... We moeten dan eens kijken of het belangrijks is voor ons en dan eens overleggen/bespreken met rien.
Adams is gewoon django, dus we kunnen daar gewoon wat kolommen aan toe voegen en alles is opgelost (misschien veto van redfast ~= ssh-keys revoken).
> Da's python, we kunnen dat aan eerstejaars geven - flynn
## Kelder
De helft van de lichtjes hangt al op, en het is zeer gezellig. De lichtjes kunnen individueel aangestuurd worden.
Also er moet nog een *bright-as-fuck* RGB-ledstrip komen, dusja...
## Nieuwe mate order
Flynn wil mate, zijn bakken zijn leeg en hij wordt daar triest van... -> er komt een nieuwe mate order.
We laten de bestelling leveren in de kelder. We gebruiken een busje/camionnette van de UGent, en we leveren de bakken aan huis.
## TODO
- Vergadering plannen voor 12-urenloop visie te bespreken (na de examens).
- Robbe porren
- redfast & felixiaan reminden voor mozaic server (want ze gaan dat beiden vergeten...)
- Vergaderingen aankondigen (in principe op voorhand maja... we hebben ook geen secretaris).
## Varia
- Als de hydra subsidies goedgekeurd worden; heeft Zeus dit jaar meer dan **4000 EUR** aan subsidies uitgegeven... :O
- Data(bank) met wie te contacteren voor wat (suggestie van bobby)
- "Ik haat smurfen" s/smurfen/haskel/ - Jan-Pieter
- We kunnen veranderen van chatplatform van Mattermost naar MS Teams...
- "Ik zal niet meer met de schaar spelen, sorry" - mel
- "Ik wil gewoon aan alle soorten mensen trekken" – Bobby
- "We gaan ons niet in een depressie werken" -> "TE LAAT" - pretty much iedereen...
- "Iedereen zit een jaar achter zijn computer en zelfs voor informatici blijkt dat te veel. Holy shit, dit is echt niet leuk meer." – Bobby {algemene instemmende stilte...}
- Veel lieve en troostende woorden voor het bestuur - felixiaan
- Vergaderingen in een soort van gedeelde kalender steken -> Jan-Pieter maakt een [issue](https://github.com/ZeusWPI/zeus.ugent.be/issues/422) aan op de repo van de website.
- Zeushuis = goedgekeurd
- Felixiaan is enkel naar de vergadering gekomen omdat de statuten besproken gingen worden, dat is er niet van gekomen...
- "bijna" - mel
- "Heeft er iemand een gom, want ik heb verkeerd getekend" - robbe
- "Hoe zit dat met sponsorende leden, is dat nog een ding?" - niko
- Midgard heeft een improvised diffuser/softbox -> een *zaklamp*
- Iedereen vindt de mop "een blochpost" grappig :D
## Volgende vriendenronde
> Als we dan nog vrienden zijn; er zit nog een examen periode tussen - mel
dec 22, 2020 19u?
Er wordt een doodle gemaakt.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment