Commit 75e908e7 authored by flynn's avatar flynn
Browse files

Toepassing suggestie Niko, verwijderen Art. 6

parent b4467f6d
......@@ -10,12 +10,10 @@
## Lidmaatschap
6. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt en het lidmaatschap is voorbehouden voor alle studenten die momenteel toegang hebben tot UGentNet, welke verleend wordt door de Universiteit Gent, of andere personen die daarvoor de goedkeuring krijgen van het bestuur van de vereniging. Personen die hiervoor in aanmerking komen zijn personen die kunnen bijdragen tot de verdere ontplooiing van de vereniging.
7.
- Applicatie toegang: Het lidmaatschap houdt in dat de gebruiker toegang krijgt tot de applicaties van de vereniging en ingeschreven wordt op de mailinglijst van de vereniging. Als men opmerkt dat er misbruik wordt gemaakt van deze toegang, kan deze -zonder voorafgaande waarschuwing- afgenomen worden. Dit betekent niet dat het lidmaatschap van deze persoon wordt opgezegd.
- Stemrecht: Een lid is stemgerechtigd als ze tijdens het lopende academiejaar een studie volgt aan de UGent met focus op informatica of als ze met goedkeuring van het bestuur van de vereniging stemrecht krijgt. Personen die in aanmerking voor deze speciale goedkeuring zijn personen die tijdens het lopende academiejaar hebben bijgedragen tot de verdere ontplooiing van de vereniging.
8. Leden die na hun actief lidmaatschap nog bij willen dragen aan de vereniging, kunnen dit doen door steunend lid te worden door middel van een bijdrage van een bepaald bedrag, te bepalen door het bestuur.
9. Het lidmaatschap is kosteloos en kan door iedereen aangevraagd worden voor het lopende academiejaar door op het ledenplatform zich te registreren voor dat jaar. Bestaande leden worden hieraan herinnerd door middel van een ledenmail op het einde van het academiejaar.
6. Het lidmaatschap houdt in dat de gebruiker toegang krijgt tot de applicaties van de vereniging en ingeschreven wordt op de mailinglijst van de vereniging. Als men opmerkt dat er misbruik wordt gemaakt van deze toegang, kan deze -zonder voorafgaande waarschuwing- afgenomen worden. Dit betekent niet dat het lidmaatschap van deze persoon wordt opgezegd.
7. Het lidmaatschap is kosteloos en kan door iedereen aangevraagd worden. Het lidmaatschap vervalt aan de start van het nieuwe academiejaar. Het bestuur herinnert de bestaande leden er tijdig aan om zich opnieuw in te schrijven.
8. Stemgerechtigde leden zijn de leden die stemrecht hebben op de ledenvergaderingen. Het stemrecht komt toe aan de leden die een opleiding volgen aan de UGent met een focus op informatica. Het bestuur kan het stemrecht ook toekennen aan leden die hebben bijgedragen tot de verdere ontplooiing van de vereniging.
9. Leden die na hun actief lidmaatschap nog bij willen dragen aan de vereniging, kunnen dit doen door steunend lid te worden door middel van een bijdrage van een bepaald bedrag, te bepalen door het bestuur.
10. Leden worden persoonlijk op de hoogte gebracht van alle activiteiten van de vereniging. Publieke activiteiten worden ten minste meegedeeld door affiches, via het platform van de Dienst Studentenactiviteiten,aankondigingen in studententijdschriften, via de mailinglijst en via de website,…
11. Uitsluiten van leden kan nadat er is vastgesteld dat er schade is aangebracht aan de naam of eigendommen van de vereniging, of nadat men niet meer voldoet aan de statuten van de vereniging. De persoon krijgt de kans zich te verantwoorden tegenover het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering. Hierna wordt beslist of de persoon lid kan blijven, of uit de vereniging wordt gezet. Er is 2/3 meerderheid van het bestuur nodig bij het uitsluiten van leden. Bij uitzonderlijke gevallen kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment