Commit b98acd7b authored by pcassima's avatar pcassima

Added verslag-vergadering-xi

parent e346d083
# Bestuursvergadering XI
## Aanwezigheden
### Bestuur
- f (flynn)
- Sammy
- Pieter-Jan
- Francis.
- Hannes
### Leden
- Nochlox NochStijn (noctua)
- Niet Stijn, wel Lox (feloxion)
- Niet Stijn, ook niet Lox (felixiaan)
- Oracle Certified Associate. Java SE 8 Programmer (niknetniko)
- elo
## Financiën
Gisteren was er AV met de WVK; we hebben met Zeus 1900 euro subsidies gekregen. Deze staan ondertussen ook op het controle panel en we kunnen deze dus gebruiken.
Update over de 250 euro die we van de stad Gent gingen krijgen; deze zit ondertussen vast bij de UGent (toch al een stap dichter)
## Sys-admin
Er wordt gekeken naar haldis en ta(p|b){1,2}; het is geweten wat her probleem is en dat wordt opgelost.
De SSH access wordt eens opgekuisd, maar het is moeilijk om te weten van wie welke keys zijn.
De Hydra emails worden ook wel eens opgekuisd (en dan misschien ook in de ansible zetten naar wie hydra.zeus.ugent.be geforward wordt).
Francis. heeft Gitlab niet kapot gemaakt met te updaten.
### king/12ul
King wordt al een beetje ouder; dus de services daarop worden eens opgekuisd. Er draaien hier dingen op voor de 12-urenloop.
'materiaal' en 'live' draaien nog op King.
### GSR
Is blijkbaar veel meer werk dan origineel werd gezegd.
Wordt uitgesteld (voor de zoveelste keer).
### misc.
Er draaien nog dingen voor andere verenigingen, dat moet eens nagekeken worden.
## Projecten
Er is niemand van projecten aanwezig... Maar er is ook niet bijzonder veel gebeurd.
er zijn dingen gebeurd rond planetwars.
## Events
### Hashcode
We zitten ondertussen al aan 54 deelnemers in 18 teams.
Er is wss niet bijzonder veel voorbereiding aan, enkel zorgen dat er voldoende rooms/kanalen zijn op Discord.
Iets van een verwelkomingsbericht zodat mensen weten dat ze juist zitten.
Eventueel tools aanraden om mee samen te werken, zoals bv de code sharing in vscode. Dit zijn zaken die niet super vele gebruikt worden en dit kan handig zijn voor eerste (of zelfs tweede) jaars om samen te werken. Naast Git uiteraard.
De discord word vandaag (en anders morgen) al opengezet zodat de mensen al eens kunnen proberen
### DnD-avond(en)
Zijn in de works.
### Lighting talks
De mail wordt zodra verstuurd, komt wel nog; het is momenteel vrij druk.
## Jaarverslag
Was in orde; we hebben 16 evenementen gehad.
Er is wel al eens de vraag gekomen wat Zeus met z'n subsidies doet (vooral andere verenigingen)...
## Hydra
De subsidies aanvragen zijn ingediend en normaal zijn deze ook in orde.
Hopelijk kunnen deze gebruikt worden om dingen te sponsoren voor een codenight en zo mensen te trekken.
Er moet een "meetingkje" komen met de geïntereseerden.
## Volgende vergadering
maandag, 1 maart 2021; 8-8u30
## Varia
- (sys-admin) Audio fixen op Francis. z'n PC; browser refreshen werkte niet; joinen met een GSM ook niet... (misschien werkt z'n stem niet). Zijn laptop op z'n zijkant houden helpt ook niet.
> Ik wou even zeggen dat dit een zeer toffe groep is - noctua
> Heb je varia puntjes? -> "is er een vraag gesteld, ik val wat weg" - flynn
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment