Commit e17a04fe authored by j's avatar j
Browse files

Merge branch 'statutenvoorstel/secretaris' into 'master'

voorstel tot wijziging art. 12, 14, 16, 17 | Secretaris is out-dated, vice is hip nu

See merge request !49
parents 462b23db 012ce032
......@@ -19,19 +19,19 @@
## Het bestuur
12. De vereniging wordt bestuurd door tenminste vier personen (voorzitter, penningmeester, secretaris en systeemadministrator) verkozen voor de duur van 1 jaar. Zij vormen het bestuur van de vereniging. Voor bestuursfuncties komen slechts studenten aan de Universiteit Gent in aanmerking.
12. De vereniging wordt bestuurd door tenminste vier personen (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, en systeemadministrator) verkozen voor de duur van 1 jaar. Zij vormen het bestuur van de vereniging. Voor bestuursfuncties komen slechts studenten aan de Universiteit Gent in aanmerking.
13. Het bestuur van het komende academiejaar wordt op een speciaal daartoe aangekondigde ledenvergadering verkozen op het einde van het academiejaar ervoor. Alle leden hebben stemrecht en worden van deze vergadering persoonlijk op de hoogte gebracht via de mailinglijst.
14. De verantwoordelijkheden en rechten van het bestuur zijn:
- Voorzitter: De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de vereniging en draagt de eindverantwoordelijkheid. De voorzitter leidt de vergaderingen en beslist wanneer de volgende activiteiten zullen plaatsvinden. De voorzitter heeft een algemeen vetorecht.
- Vicevoorzitter: De vicevoorzitter staat de voorzitter bij en vangt diens taken op indien nodig. De vicevoorzitter helpt mee met het opvolgen van de lopende zaken.
- Penningmeester: De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldzaken van de vereniging. Hij heeft een financieel vetorecht inzake uitgaven die onder verantwoordelijkheid van de vereniging worden gedaan.
- Secretaris: De secretaris maakt verslagen van elke vergadering, en zorgt voor alle planning van alle activiteiten, om die later door de voorzitter te laten goedkeuren.
- Systeemadministrator(s): draagt (dragen) de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de servers en clients.
Wanneer de voorzitter of de penningmeester gebruik maakt van zijn vetorecht, dient hij automatisch het ontslag uit zijn functie in. De beslissing waartegen het veto werd gebruikt kan pas uitgevoerd worden nadat een opvolger verkozen is, en het betreffende punt opnieuw beslist wordt. Het bestuur kan verder aangevuld worden, al dan niet met officieuze functies.
15. De hierboven vernoemde verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn niet-exhaustief. Ieder bestuurslid draagt o.a. een algemene verantwoordelijkheid.
16. Het bestuur komt regelmatig samen op een daartoe vastgestelde dag, die door de voorzitter wordt vastgelegd en door de secretaris aan alle leden wordt meegedeeld. De bestuursvergadering is slechts geldig wanneer twee derden aanwezig is. De agendapunten moeten behandeld worden. Bij gelijke stemming heeft de voorzitter het laatste woord.
17. Alle voorstellen die tijdens een bepaalde vergadering werden voorgelegd, worden gebundeld. Een exemplaar hiervan wordt door de secretaris bedeeld aan de bestuursleden. Een exemplaar wordt publiekelijk beschikbaar gesteld via de website van de vereniging.
16. Het bestuur komt regelmatig samen op een daartoe vastgestelde dag, die door de voorzitter wordt vastgelegd en door het bestuur aan alle leden wordt meegedeeld. De bestuursvergadering is slechts geldig wanneer twee derden van het bestuur aanwezig is. De agendapunten moeten behandeld worden. Bij gelijke stemming heeft de voorzitter het laatste woord.
17. Alle voorstellen die tijdens een bepaalde vergadering werden voorgelegd, worden gebundeld. Een exemplaar wordt publiekelijk beschikbaar gesteld via de website van de vereniging.
## Eindbepaling
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment