Commit f9f1598a authored by Sammy Delanghe's avatar Sammy Delanghe
Browse files

Merge branch 'undefined' into 'master'

Verslag toegevoegd van vergadering VII.2

See merge request !40
parents 9836b7b0 731e72b0
# Random vergadering 17 november 2020
Aanwezigen (bestuur): Pieter-jan Cassiman, Arnhoudt, Mel, HANNES, flynn, francis., Jasper
Ook aanwezig: Trut, Lox voor 10 minuten
## Electronica workshop
Word doorgeschoven naar volgend semester, of nog later, tegen wanneer Pieter-Jan het ziet zitten.
## Mini-lan
Start om 18u30
We sturen op de discord wanneer het start
De bedoeling van de minilan:
We doen vooral minigames enzo, geen nieuwe minecraft survival server opzetten.
De computercraft server is vooral bedoelt voor mattermost mensen en niet voor iedereen op de lan party
Ook nog andere games zoals among us, mss jackbox als er iemand dat heeft.
We laten mensen vooral zelf kiezen wat ze willen spelen en gaan zo weinig mogelijk begeleiden.
We spreken af om op 20 en 21 uur de minecraft minigames te doen.
TODO Hannes schrijft een mattermost aankondiging.
## D&D
We hebben 5 dm's.
* Robin
* Sammy
* Mel
* Noctua
* Rien
Je schrijft je in via een form waar je op ingeeft hoe goed je d&d kent en andere vragen. En zo worden de groepjes verdeeld door de DM's zelf.
We proberen dat iedereen kan mee spelen. (Zolang er niet te veel mensen zijn bvb meer dan 25)
De vragen zelf heeft Mel al gemaakt
De form zal Mel in mattermost posten zodat we feedback kunnen geven.
We gaan het sws op de site zetten zodat mensen met shitty spam filters het ook kunnen lezen.
De datum is 28 november namiddag en/of avond.
Woensdag geven we de form announcement en de deadline is de woensdag volgende week.
## Kelder avond
De voorkeur gaat naar zaterdag
maar we hebben volgende week zaterdag DnD waardoor we volgende week donderdag (26 november) kelderavond plannen.
Voor deze week houden we het op zaterdag
Hannes denkt dat mensen sws gaan komen
Hannes is laaiend enthousiast
TODO Pieter-Jan schijft een textje.
## Planet Wars
Flynn heeft samengezeten met enkele mensen voor planet wars.
2 jaar geleden is er een goed event gekomen van plannet wars waar we zelfs sponsers van Intel hebben gekregen.
Er is een verschil in verwachtingen van het platform.
Sommige mensen (Arthur en Elion) vinden dat het nog niet af is en dus nog niet gebruikt kan worden. Sommige mensen vinden dat het goed genoeg is om event te organiseren.
Dus als we een event willen organiseren moeten we dat zelf doen en niet op hun steunen aangezien zij het hebben gescheven.
Voorstel van Flynn is het organiseren op kleine schaal en later als het een success is, organiseren op grotere schaal.
Jasper ziet het zitten. We kunnen dat ook makkelijk doen zonder veel effort. Het is ook makkelijk voor beginnende programeurs.
3 december of 5 december (Thema sinterklaas)
We gaan een productie versie moeten hebben waar niet al de nieuwe shit op wordt gedaan.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment